BOZP a OPP                                                                    E-mail: ad@dybala.sk     Kontakt tel.: 0903 862 098
Anton Dybala - EXIMOB, Terchová 1122, 013 06 Terchová                                                     IČO: 344 964 16   DIČ: 1022925288
Mgr. Anton Dybala

    Zabezpečujem plnenie odborných činností a úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Po vzájomnej dohode je možná spolupráca na vašich krátkodobých a dlhodobých projektoch - vykonávanie odborných činností BOZP a OPP:
- autorizovaný bezpečnostný technik,
- technik požiarnej ochrany,
- koordinátor bezpečnosti,
- inštruktor lešenárskej techniky (inštruktáž, kontrola lešení),
- bezpečnostnotechnická služba,
- výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov, vedúcich zamestnancov a pracovníkov dodávateľov,
- výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenárov),
- výchova a vzdelávanie § 20 vyhl. č. 508/2009 Z. z. oboznámenie fyzickej osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické, alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Link: www.safetywork.eu   
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi     BOZP a OPP
Designed by A. D. 2017